29/12/17

Com trobar-nos


Ràdio la Mina 🎵🎶
C/Mart 24 baixos
08930 de Sant Adrià de Besòs

Tl. 93 381 79 50  😈

radio@radiolamina.com
El Projecte de Taller de Ràdio la Mina

UNA MICA D’HISTÒRIA


A l’any 1984 sorgeix al barri de la Mina la idea d’iniciar una emissora. La iniciativa parteix de la Coordinadora de Joventut del barri.

Un grup de persones amb ganes de tirar-ho endavant, es posa a treballar amb les poques possibilitats que tenien i, poc a poc neix un mitjà de comunicació: “Taller de Ràdio La Mina”.

En un principi l’emissora està situada en una petita habitació de la casa d’un veí del barri, més tard passa a un dels locals del centre cívic, on comença a consolidar-se la seva vessant educativa i transformadora.

Després d’una època de creixement i clarificació, el projecte d’aquest taller es valora com d’interès per a la vida del barri i té una projecció ciutadana digna de ser recolzada.

TALLER: Lloc on un grup de joves i alguns adults s’associen per a un projecte educatiu, d’aprenentatge, de difusió sòcio-cultural, creat amb les seves pròpies mans.

DE RÀDIO: Instrument de difusió al servei d’un projecte comunitari. Mitjà de comunicació i acostament entre els veïns del barri de La Mina i el barris del voltant. Lloc d’ofertes culturals, recreatives, laborals... i en connexió amb altres entitats del barri, especialment els grups que composen la Coordinadora de Joventut. Sense afany de lucre i manteniment de la seva independència en tot moment.

LA MINA: Lloc en el que neix i que dota de sentit a l’instrument i al contingut que transmet.

Des de l’any 1993 l’entitat intenta tenir una persona alliberada per tal de dotar al projecte d’un caràcter més profund de servei educatiu, enfortint la línia de Taller.

El 20 de desembre de 1997 s’inauguren els nous locals, situats al carrer Mart 24 del mateix barri de La Mina.LA JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

El barri de La Mina és un barri eminentment jove, que pateix molt les problemàtiques derivades de la situació econòmica actual, sobre tot l’atur. Els joves del barri es troben sense formació a l’haver deixat molt aviat l’escola; això provoca que no puguin competir en un com laboral on la formació i l’experiència, de la que tampoc disposen, són requisits indispensables. Això es tradueix en situacions personals de desencís així com en altres aspectes de la vida del jove, que tendeix llavors cap a actituds marginals. En el cas de La Mina l’entorn tampoc ajuda, donat l’alt índex de delinqüència, el consum i tràfic de drogues, les activitats il·legals,...

El treball amb joves en situació de risc social no està cobert per les administracions, que han deixat gairebé sempre el tema en mans de la iniciativa privada, encara que existeixen algunes iniciatives clarament insuficients pel volum del problema.

Les administracions sí fan una oferta de formació ocupacional, però aquest tipus de jove necessita un pas anterior on treballar una sèrie d’hàbits i aspectes necessaris per a realitzar la formació ocupacional o qualsevol treball.

Per suplir aquestes deficiències es proposa aquest projecte que té un caràcter complementari, no substitutiu de processos educatius i d’inserció laboral que es troben més endavant en el que podria ser l’itinerari d’inserció sòcio-laboral d’aquests joves.
A l’hora de parlar de justificacions no podem deixar de banda el caràcter de mitjà de comunicació que té Taller de Ràdio La Mina. En un barri amb una clara realitat multicultural, amb una evident posició de franja, de marge de la gran urbs que és Barcelona, que viu i està separat de la resta del municipi. Un barri on les relacions socials estan al límit per la evident multiculturalitat, per les diferències socials entre població normalitzada i població en situació d’exclusió social i marginal, es fa necessari crear mecanismes que possibilitin la interrelació en harmonia, que fomentin el respecte, que uneixin el barri amb el municipi que dotin de dignitat al barri, que facin veure a la població que el barri és un lloc digne per viure, etc. Un d’aquest mecanismes, molt modest i sense pretensió de voler resoldre aquestes mancances més enllà de les seves capacitats i possibilitats, és i pot ser Taller de Ràdio La Mina.

Amb aquest esperit us presentem i, treballem en aquest projecte.
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE

Parlem d’un projecte que és fi i mitjà i sí mateix. Com a fi es pretén crear un mecanisme de difusió i comunicació per al barri i el municipi. Com a mitjà és un instrument per a la formació integral de joves en situació de risc social.

Per portar a terme la primera part es proposa oferir una programació radiofònica que abasti la franja horària de 8 a 24 hores al llarg de tota la setmana, amb emissió d’espais musicals, culturals i informatius, que responguin a la realitat sòcio-cultural del barri i del municipi.

Per portar a terme la segona, es treballarà amb un grup de 12-15 joves, de diferents realitats sòcio-culturals i currículums formatius, als quals se’ls formarà en tècniques de ràdio-difusió. Serà una formació pràctica, atractiva, sobre la marxa i que anirà més enllà dels aspectes formatius estrictes, incidint en aspectes educatius més de fons: comportament, relació amb els altres, adquisició d’hàbits, etc.

El projecte té sentit dintre del barri per una doble vessant:

·       Com a mitja de comunicació del barri, no existeix cap altre al barri ni tan sols al municipi. Amb el temps s’ha aconseguit que sigui una ràdio de caire municipal.
·       Com a taller, és una eina educativa que arriba als joves del barri en un format innovador, atraient, diferent de tot el que és el mon educatiu actual. És un projecte que pel seu atractiu permet treballar hàbits, actituds i coneixements que des d’altres mitjans i serveis no és possible atendre i menys si tenim en compte la tipologia dels usuaris que se’n beneficien.

Els encarregats de la tasca de difusió i comunicació són els propis joves que participen del taller en col·laboració d’altres persones del barri, motivats per aquesta doble tasca.
L’edat mínima de les persones participants és de 16 anys.OBJECTIUS

Objectius Generals

·       Oferir una experiència educativa i formativa en les vessants pre-laboral i de lleure, als joves del barri de La Mina.
·       Possibilitar que el barri disposi d’un mitjà d’expressió, que afavoreixi la comunicació en el seu si i amb la resta del municipi.
·       Afavorir la interrelació entre els diferents grups, nivells, extractes, cultures, etc, de la població del barri, especialment els joves.


Objectius per àrees d’intervenció

Com a espai educatiu-formatiu (taller)
·       Treballar per a que els joves adquireixin hàbits propis del mon laboral: la puntualitat, la responsabilitat, la constància, etc.
·       Capacitar laboralment als joves en tècniques de ràdio-difusió. Preparar-los per que puguin accedir a feines directament o indirectament relacionades (disc-jockey i altres).
·       Facilitar el coneixement i contacte dels usuaris amb els serveis i recursos de caire ocupacional del barri i municipi.
·       Despertar capacitats personals que es treballen en altres espais educatius als quals no assisteixen aquests/es joves, com la creativitat, la capacitat manual, el treball en grup, la capacitat de valorar la feina feta, el reconeixement de l’altre, etc.

Com a espai lúdic
·       Consolidar un grup paral·lel a la Ràdio format pels membres del taller i per altres joves del barri afins a la mateixa, fins arribar a uns 30 o 40 joves.
·       Iniciar als joves en les dinàmiques grupals i associatives, incidint en aspectes com: la divisió de tasques i responsabilitats, la pressa de decisions, el respecte als altres, l’escoltar, etc.
·       Oferir un ventall d’activitats culturals i de lleure que sigui atraient pels membres d’aquest grup paral·lel, així com un espai de trobada on es puguin canalitzar les relacions entre ells/es i sigui el punt de referència de la proposta de lleure del Taller de Ràdio.


Com a servei/mitjà de comunicació
·       Aconseguir que la Ràdio sigui un mitjà de difusió reconegut per tot el barri. Possibilitar que la gent es senti representada per la ràdio, que la facin servir les entitats per donar-se a conèixer, per difondre les seves activitats, etc.
·       Donar una imatge diferent del barri a la resta del municipi i als barris adjacents de Barcelona, de tal forma que el puguin veure tal i com és, trencant estereotips que circulen sobre ell.
·       Promoure la radio com a espai de relació i intercanvi cultural, que sigui reflex de la realitat intercultural que es dona al barri.
·       Promoure la informació escrita participant en mitjans de comunicació escrita que hi ha al barcelonès nord.
·       Recolzar i promoure campanyes de sensibilització cívic-ciutadanes i culturals, aprofitant les possibilitats que ofereix la radio per apropar-se als habitants del barri.

Com a associació de barri
·       Participar dintre del fòrum associatiu juvenil que és la Coordinadora de Joventut La Mina. Recolzar les activitats obertes al barri així com participar a les activitats formatives que es promoguin en el seu si.
·       Participar als diferents fòrums associatius, així com a les propostes lúdic-culturals que es promoguin dintre del barri, sempre que aquestes responguin a l’ideari del centre.
·       Motivar els participants del taller de Ràdio a col·laborar amb altres associacions i fer-los veure que el barri pot ser millor amb la seva aportació voluntària en la realització d’activitats. Mirar que les col·laboracions no quedin restringides als responsables i als membres més antics.METODOLOGIA/FUNCIONAMENT

El caràcter dual que té aquest servei, d’espai educatiu i de mitjà de comunicació fa que hi hagi diferents línies d’intervenció i diferents tipus de persones als que s’adrecen. A tall d’exemple podem dir que no totes les persones que fan taller de tècniques de comunicació, tenen un espai de ràdio fix, o bé podem dir que no totes les persones que tenen un programa de ràdio estan fent activitats de taller ja que tenen un nivell molt alt i una experiència qualificada, o bé ens podem trobar que no tothom participa de les activitats de la sala de trobada. El taller de radio reuneix en el seu si diversos tipus de persones i això és en sí mateix un fet enriquidor i educatiu.

El taller de Ràdio La Mina contempla diversos espais per cada necessitat o situació, així com un espai comú a tots ells.

El taller

En aquesta línia és pretén donar, com ja hem dit als objectius, una formació específica en tècniques de radio-difusió. Aquest objectiu condiciona que es vol fer i amb qui es vol fer.

Participants

L’activitat de taller pre-laboral pretén arribar als joves dels barri que estiguin motivats per treballar en el camp de la ràdio-difusió. La dinàmica emprada no demanda d’uns mínims d’estudis i qualificació ja que vol ser un servei que arribi a qualsevol jove, evitant posar obstacles en el seu accés. Si es vol arribar als joves amb més problemàtica social i d’incorporació al mon laboral aquest és un requisit indispensable.

L’activitat de taller és un procés, els joves passen per diferents etapes i en cadascuna d’elles pot variar el nombre de participants. La Ràdio com a tal pot atendre només unes 15 persones, ja que no hi ha suficient franja horària per més gent. Però el procés de formació previ pot atendre a 10 persones que s’afegirien a aquestes 15.

Itinerari

L’Itinerari del jove que s’inicia a la ràdio és el següent:
a.- Curs de formació en tècniques de radio difusió. El jove rep unes classes teòric-pràctiques del que és el funcionament d’una emissora de ràdio (com funcionen els aparells, les ondes electromagnètiques, etc.), el paper del tècnic de ràdio i les tècniques a emprar (modulació de la veu, aparells de cabina, control de so, etc.), preparació d’un programa de ràdio (continguts, selecció, etc.).

b.- Participació i col·laboració en espais que ja venen portant altres membres de la ràdio: recollir trucades, portar control de so, participar a la creació del programa, etc.

c.- Portar el seu propi programa. En aquest nivell existeix un procés, els joves comencen per fer programes només musicals, per passar poc a poc a recollir trucades, fer converses telefòniques, fer entrevistes, etc.

Quan un jove sap defensar-se en aquest últim nivell podem considerar que ha sortit del procés de taller.

Activitats

Curs elemental tècniques de ràdio-difusió. És impartit per la persona alliberada de l’entitat i té una durada de setmanes.
Cursets específics. Van adreçats a la gent que ja ha fet el curs elemental. En ells s’aprofundeix sobre tècniques concretes.
Els imparteixen monitors especialitzats que venen de fora de l’entitat.

Tutories. Es desenvolupen conjuntament entre el jove i el responsable alliberat de l’entitat. En elles es comenta els avenços que té el jove, els problemes, es defineix el contingut del programa, en un primer moment es dona recolzament a la realització de la programació, etc.

Normes

Els joves han de tenir una continuïtat, han d’assistir a les sessions de formació amb regularitat, així com quan comencen a col·laborar en un programa o portar-lo ells.
S’han de fer responsables del material que fan servir i de l’espai, col·laborant en el seu manteniment i neteja.

L’espai de Lleure

Amb aquesta línia es pretén que el/la adolescent i jove, disposi d’un espai de lleure i oci, en el qual pugui restar-hi quan no té programa, en el cas de que formi part de l’equip de la ràdio; o entrar en contacte amb ella, en el cas dels simpatitzants.

Com a espai de lleure pretén formar al jove en valors i actituds que són propis d’aquest tipus d’espai la companyonia, l’escolta, la diversió pel lloc, etc, veure objectius. Però sobre tot es vol oferir al/a la jove una manera diferent de gaudir del temps lliure fora dels que és habitual la TV, l’ordinador i que giren al voltant de l’individualisme.

Es tracta, doncs, d’oferir un espai físic i unes activitats on poder portar a terme activitats de lleure.

Característiques-requisits dels participants

Hi ha tres tipus de persones que poden gaudir de l’espai de lleure:

§  Els membres de la Ràdio, es a dir les persones que participen de la realització de les activitats pròpies de la ràdio.
§  Els nois/es que estiguin fent el procés d’accés a la ràdio, es a dir que estiguin fent el que és pròpiament taller de ràdio.
§  Els simpatitzants de la ràdio, aquelles persones que no s’atreveixen a realitzar activitats pròpies de ràdio, però que es senten atrets pel que en ella es fa. Acostumen a ser amics i amigues dels membres de la ràdio. L’accés d’aquestes persones a aquest servei no és immediat, és fruit d’un procés progressiu d’acostament.

Funcionament
L’espai de lleure consta d’un espai físic específic per trobar-se i per fer activitats; i d’un seguit d’activitats que es desenvolupen o no en aquest espai.
Les persones podem venir simplement a trobar-se per xerrar, o bé jugar als diferents jocs de taula de que es disposa, o bé participar de tallers, o bé participar als campionats que s’organitzen, o bé participar a les sortides i excursions que es preparen.


La programació de les activitats a desenvolupar, es fa entre tots i totes els membres de la ràdio i els/les participants de l’espai de trobada, que són qui s’encarreguen de la seva posta en marxa amb la col.laboració de l’alliberat de la ràdio.

Activitats

§  Sala de trobada està oberta de dilluns a divendres de 17 a 21 hores. Es disposa de llocs de taula, premsa, equip de música, Televisió, etc.
§  Campionats. Es fan torneigs de diferents llocs de taula i de ping-pong.
§  Tallers. Se’n fan de molts diversos temes: fotografia, diferents tècniques d’arts plàstiques, còmic, de jocs, etc.
§  Sortides i excursions, se’n fan al cinema, a d’altres emissores de ràdio, al camp, colònies, etc.
§  Participació a xerrades i col.loquis que s’organitzen des de Coordinadora de Joventut del barri.
§  Racó de lectura, hi ha els diaris del dia i informació musical.

El nombre i qualitat de les activitats depèn de les subvencions que s’hagin concedit cada any i dels terminis de pagament de les mateixes. A totes les activitats que tenen un cost important els usuaris fan una aportació econòmica.

Normes

S’han de respectar els jocs i materials de tallers, recollir-los, netejar-los i tornar-los al seu lloc.
S’han de respectar a les altres persones que hi ha a la sala, sense amoïnar-los en la seva activitat.
Cal cuidar l’espai i netejar-lo entre tots.


Mitjà de Comunicació

La graella horària de Ràdio La Mina, es cobreix amb les aportacions dels joves del taller de ràdio i amb l’aportació de persones que ja tenen un nivell òptim de formació en ràdio-difusió. És el que acaba de donar un mínim nivell de qualitat que fa que hi hagi audiència, sense la qual no tindria raó de ser la part de projecte de Taller, ja que els participants del Taller veuen un rendiment i motivació per la tasca que desenvolupen quan hi ha audiència (trucades sol·licitant cançons, persones que et reconeixen pel carrer, amics de fora de la ràdio que t’han escoltat, etc.).

Característiques-requisits dels participants

Les persones que fan ràdio des d’aquesta vessant més àmplia, són totes voluntàries, majorment provenen del barri i només hi ha un límit per la seva participació, tenir més de 18 anys.

En la majoria dels casos es tracta de persones que han passat pel procés de Taller.

Aquesta diversitat de persones és una de les eines educatives de Ràdio La Mina, ja que es crea, per un costat, una comunicació i interrelació entre joves desestructurats i persones normalitzades, i per una altra banda una relació intergeneracional molt sana, donat que els joves veuen uns adults diferents dels que acostumen a tractar.

Funcionament

Ràdio La Mina emet de dilluns a diumenge de 10 a 24 hores en directe i la resta enregistrat

La graella horària es distribueix entre les persones participants, mirant que els espais tinguin una durada mínima d’una hora i que siguin fixos com a mínim durant un trimestre, al finalitzar el qual es revisen els espais i es manté o modifica la graella.

Les persones fan ràdio soles o be en equip, tot i que la primera modalitat és la més freqüent, ja que els espais musicals són els que més es fan a Ràdio La Mina, ja que són de fàcil realització i els que més atreuen als joves del Taller.


Les persones que porten més temps a la Ràdio són els que acostumen a portar els espais d’entrevistes, oci, cultura, etc, i la dificultat en la seva realització és el que fa requereixi de la cooperació d’altres membres. És aquí on entren en contacte les dues realitats de participants.

Altres espais de convivència i relació són les assemblees en les que es decideix el funcionament de l’emissora.

Activitats

Ofereix: espais musicals, entrevistes, espais culturals, informatius, etc.

En els seus espais recull la vida del barri, de la ciutat, i de la realitat del país. Per això és  present en directe en moments clau d’aquests: Plens de l’Ajuntament, pregons de festes, actes públics, manifestacions, etc.


Activitats obertes al barri

Taller de Ràdio La Mina és una entitat estretament vinculada al barri. La seva raó de ser és el barri, per aquesta raó està en relació amb totes les entitats que hi ha en ell i col·labora amb elles sempre que ho demanen.

La presència de l’entitat al barri va més enllà de la tasca concreta educativa i de mitjà de difusió, preocupant-se, així mateix, per que el barri sigui un joc digne i la gent es trobi a gust vivint en ell. En aquesta línia també participa en altres fòrums que persegueixen el mateix objectiu i que es promouen dins del barri.

Activitats

Les activitats que desenvolupa Ràdio La Mina de cara al barri són:

Activitats de dinamització en el lleure:

§  Organització de festes i actuacions musicals obertes al barri (Festa de Carnestoltes, Festa de La Tardor, Gimcana automobilística per ràdio, etc).
§  Organització d’activitats relacionades amb el món de la radiodifusió (Concurs de locutors i disc-jockey, 12 hores de ràdio al carrer, ect).
§  Participació en l’organització de festes tradicionals amb altres entitats (Carter dels Reis Mags, Rua de Carnestoltes, adrilandia, fira d’entitats, adrifolc, etc)
§  Participació a festes que organitzen tercers posant l’ambientació musical, fent el programa en directe des del lloc on es faci la festa o fent la presentació de l’acte (Adrilàndia, Concurs de Cante Flamenco de La Mina, etc).

Activitats de formació-debat sobre aspectes relacionats amb el treball amb adolescents i joves:

§  Participació a xerrades i col·loquis que s’organitzen des de Coordinadora de Joventut La Mina

Activitats de caràcter reivindicatiu i de millora de les condicions de vida del barri i al territori:

§  Participació a la Setmana Cultural, organitzades per les entitats del barri.
§  Participació al fòrum d’entitats del barri, per una millora de la situació del barri.
§  Organització de xerrades, sobre aspectes interès social.
§  Organització de debats polítics i tertúlies
§  Actualment tenim col·laboració periòdica amb el CNL de Badalona-Sant Adrià (centre de Normalització Lingüística), amb l’ANC de Sant Adrià de Besòs (Assemblea Nacional Catalana), Omnium Cultural del Barcelonès Nord, el CAP La Mina  (Centre d’Atenció Primària),  l’Arxiu Històric de la Mina, i moltes persones a títol individual que participant de la creació de continguts pel taller de ràdio.Estem actualitzant la web, en breu estarem al dia. 🙆🎶


El 2018, connecta’t al català!

·        El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de català de tots els nivells, des de l'inicial fins al superior, de forma presencial, en línia o combinant les dues modalitats
·        Per a sectors professionals imparteix cursos especialitzats i sessions formatives d'aspectes concrets per millorar la qualitat de l'expressió oral o l'escrita
·        Per practicar la llengua fora de l'aula, també organitza activitats complementàries de llengua i cultura
.         La inscripció comença el dia 1 de desembre

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) proposa per a aquest 2018 cursos de català per millorar les habilitats comunicatives. Amb el lema «Connecta't al català», ofereix un ventall de cursos per aprendre a parlar i a escriure català i per millorar aspectes concrets de la llengua.

Els cursos que ofereixen els 22 centres de normalització lingüística en els 146 punts d'atenció del CPNL garanteixen l'oferta dels diferents nivells de llengua, des de l'inicial fins al superior, en les modalitats presencial, en línia i combinada, i permeten obtenir certificats equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística. A més, el CPNL organitza cursos a mida adreçats a les organitzacions i empreses per atendre necessitats específiques de llengua i aportar els recursos i les pràctiques necessàries d'expressió oral, escrita i de gramàtica.

L'oferta formativa del Consorci aporta eines i recursos perquè els alumnes ampliïn les seves possibilitats de millora lingüística dins i fora de l'aula i puguin relacionar-se oralment i per escrit amb el seu entorn personal i professional. En aquest sentit, el CPNL ofereix formació especialitzada per a les empreses, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge i l'ús del català en l'entorn laboral, com a eina de competitivitat i valor afegit.

Una oferta flexible, que va més enllà de les aules

El CPNL ofereix cursos en una àmplia franja horària per arribar a tots els públics i que al mateix temps permeti compatibilitzar la formació amb la feina o els estudis.
Les modalitats de formació s'adapten a les noves maneres d'aprendre, a més dels cursos presencials, el CPNL ofereix cursos en línia mitjançant la plataforma Parla.cat, si són cursos generals, i mitjançant l'Aula Mestra si són cursos especialitzats, i també ofereix cursos que combinen la modalitat  presencial i en línia.

A més de les activitats pròpies de l'aula, el Consorci ofereix un gran nombre d'activitats culturals per practicar i aprendre llengua fora de l'aula. Activitats que organitza o que coorganitza amb altres entitats del territori i que a través de la llengua fomenten el coneixement de l'entorn i la cohesió social.

El cercador de cursos del web del Consorci permet buscar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat. La inscripció als cursos del CPNL es farà a partir del desembre.

Certificats oficials

Els cursos del català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

El Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística és una administració pública creada l’any 1989 per la Generalitat de Catalunya i diversos ens locals, amb la finalitat d’afavorir l’ensenyament i fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat i facilitar, així, la cohesió social, també per mitjà del treball en xarxa amb entitats i associacions.

El CPNL, que està integrat per la Generalitat de Catalunya i 135 ens locals, s’organitza a través de 22 centres de normalització lingüística i compta amb 146 punts d’atenció. Dona resposta a les necessitats de formació en llengua catalana de la població adulta i d’assessorament i gestió lingüístics d’empreses i entitats.

Per ampliar aquesta informació:
Gemma Muntané
Directora
CNL de Badalona i Sant Adrià
gmuntane@cpnl.cat
670 31 19 86