25/5/18


FULL D’INSCRIPCIÓ COM AMIC O AMIGA DE RÀDIO LA MINA (ASJMI)El compareixent demanda la seva INSCRIPCIÓ com amic o amiga de RÀDIO LA MINA i manifesta que les dades que segueixen i signatura corresponen a:NOM: ………………………………………………………………………

ADRECA: …………………………………………………………………

TELÈFON: …………………………………………………………………

Correu electrònic: ………………………………………………………

Document d’Identitat: …………………………………………………SIGNATURA:

...................................La inscripció amic o amiga de RÀDIO LA MINA  haurà de ser comunicada al correu electrònic: AMISTATS@RADIOLAMINA.COM

L’efectiva inscripció serà vàlida al realitzar ingrés de 30 euros com a quota incorporació al compte de l’associació de Serveis Juvenils la Mina núm.:   ES63 0081 1850 2100 0101 6903