El Projecte de Taller de Ràdio la Mina

1.-UNA MICA D’HISTÒRIA


A l’any 1984 sorgeix al barri de la Mina la idea d’iniciar una emissora. La iniciativa parteix de la Coordinadora de Joventut del barri.

Un grup de persones amb ganes de tirar-ho endavant, es posa a treballar amb les poques possibilitats que tenien i, poc a poc neix un mitjà de comunicació: “Taller de Ràdio La Mina”.

En un principi l’emissora està situada en una petita habitació de la casa d’un veí del barri, més tard passa a un dels locals del centre cívic, on comença a consolidar-se la seva vessant educativa i transformadora.

Després d’una època de creixement i clarificació, el projecte d’aquest taller es valora com d’interès per a la vida del barri i té una projecció ciutadana digna de ser recolzada.

TALLER: Lloc on un grup de joves i alguns adults s’associen per a un projecte educatiu, d’aprenentatge, de difusió sòcio-cultural, creat amb les seves pròpies mans.

DE RÀDIO: Instrument de difusió al servei d’un projecte comunitari. Mitjà de comunicació i acostament entre els veïns del barri de La Mina i el barris del voltant. Lloc d’ofertes culturals, recreatives, laborals... i en connexió amb altres entitats del barri, especialment els grups que composen la Coordinadora de Joventut. Sense afany de lucre i manteniment de la seva independència en tot moment.

LA MINA: Lloc en el que neix i que dota de sentit a l’instrument i al contingut que transmet.

Des de l’any 1993 l’entitat intenta tenir una persona alliberada per tal de dotar al projecte d’un caràcter més profund de servei educatiu, enfortint la línia de Taller.

El 20 de desembre de 1997 s’inauguren els nous locals, situats al carrer Mart 24 del mateix barri de La Mina.
2.- LA JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE


El barri de La Mina és un barri eminentment jove, que pateix molt les problemàtiques derivades de la situació econòmica actual, sobre tot l’atur. Els joves del barri es troben sense formació a l’haver deixat molt aviat l’escola; això provoca que no puguin competir en un com laboral on la formació i l’experiència, de la que tampoc disposen, són requisits indispensables. Això es tradueix en situacions personals de desencís així com en altres aspectes de la vida del jove, que tendeix llavors cap a actituds marginals. En el cas de La Mina l’entorn tampoc ajuda, donat l’alt índex de delinqüència, el consum i tràfic de drogues, les activitats il·legals,...

El treball amb joves en situació de risc social no està cobert per les administracions, que han deixat gairebé sempre el tema en mans de la iniciativa privada, encara que existeixen algunes iniciatives clarament insuficients pel volum del problema.

Les administracions sí fan una oferta de formació ocupacional, però aquest tipus de jove necessita un pas anterior on treballar una sèrie d’hàbits i aspectes necessaris per a realitzar la formació ocupacional o qualsevol treball.

Per suplir aquestes deficiències es proposa aquest projecte que té un caràcter complementari, no substitutiu de processos educatius i d’inserció laboral que es troben més endavant en el que podria ser l’itinerari d’inserció sòcio-laboral d’aquests joves.
A l’hora de parlar de justificacions no podem deixar de banda el caràcter de mitjà de comunicació que té Taller de Ràdio La Mina. En un barri amb una clara realitat multicultural, amb una evident posició de franja, de marge de la gran urbs que és Barcelona, que viu i està separat de la resta del municipi. Un barri on les relacions socials estan al límit per la evident multiculturalitat, per les diferències socials entre població normalitzada i població en situació d’exclusió social i marginal, es fa necessari crear mecanismes que possibilitin la interrelació en harmonia, que fomentin el respecte, que uneixin el barri amb el municipi que dotin de dignitat al barri, que facin veure a la població que el barri és un lloc digne per viure, etc. Un d’aquest mecanismes, molt modest i sense pretensió de voler resoldre aquestes mancances més enllà de les seves capacitats i possibilitats, és i pot ser Taller de Ràdio La Mina.

Amb aquest esperit us presentem i, treballem en aquest projecte.
3.- DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE


Parlem d’un projecte que és fi i mitjà i sí mateix. Com a fi es pretén crear un mecanisme de difusió i comunicació per al barri i el municipi. Com a mitjà és un instrument per a la formació integral de joves en situació de risc social.

Per portar a terme la primera part es proposa oferir una programació radiofònica que abasti la franja horària de 8 a 24 hores al llarg de tota la setmana, amb emissió d’espais musicals, culturals i informatius, que responguin a la realitat sòcio-cultural del barri i del municipi.

Per portar a terme la segona, es treballarà amb un grup de 12-15 joves, de diferents realitats sòcio-culturals i currículums formatius, als quals se’ls formarà en tècniques de ràdio-difusió. Serà una formació pràctica, atractiva, sobre la marxa i que anirà més enllà dels aspectes formatius estrictes, incidint en aspectes educatius més de fons: comportament, relació amb els altres, adquisició d’hàbits, etc.

El projecte té sentit dintre del barri per una doble vessant:

·       Com a mitja de comunicació del barri, no existeix cap altre al barri ni tan sols al municipi. Amb el temps s’ha aconseguit que sigui una ràdio de caire municipal.
·       Com a taller, és una eina educativa que arriba als joves del barri en un format innovador, atraient, diferent de tot el que és el mon educatiu actual. És un projecte que pel seu atractiu permet treballar hàbits, actituds i coneixements que des d’altres mitjans i serveis no és possible atendre i menys si tenim en compte la tipologia dels usuaris que se’n beneficien.

Els encarregats de la tasca de difusió i comunicació són els propis joves que participen del taller en col·laboració d’altres persones del barri, motivats per aquesta doble tasca.
L’edat mínima de les persones participants és de 16 anys.
4.- OBJECTIUS


4.1.- Objectius Generals

·       Oferir una experiència educativa i formativa en les vessants pre-laboral i de lleure, als joves del barri de La Mina.
·       Possibilitar que el barri disposi d’un mitjà d’expressió, que afavoreixi la comunicació en el seu si i amb la resta del municipi.
·       Afavorir la interrelació entre els diferents grups, nivells, extractes, cultures, etc, de la població del barri, especialment els joves.


4.2.- Objectius per àrees d’intervenció

Com a espai educatiu-formatiu (taller)

·       Treballar per a que els joves adquireixin hàbits propis del mon laboral: la puntualitat, la responsabilitat, la constància, etc.
·       Capacitar laboralment als joves en tècniques de ràdio-difusió. Preparar-los per que puguin accedir a feines directament o indirectament relacionades (disc-jockey i altres).
·       Facilitar el coneixement i contacte dels usuaris amb els serveis i recursos de caire ocupacional del barri i municipi.
·       Despertar capacitats personals que es treballen en altres espais educatius als quals no assisteixen aquests/es joves, com la creativitat, la capacitat manual, el treball en grup, la capacitat de valorar la feina feta, el reconeixement de l’altre, etc.

Com a espai lúdic

·       Consolidar un grup paral·lel a la Ràdio format pels membres del taller i per altres joves del barri afins a la mateixa, fins arribar a uns 30 o 40 joves.
·       Iniciar als joves en les dinàmiques grupals i associatives, incidint en aspectes com: la divisió de tasques i responsabilitats, la pressa de decisions, el respecte als altres, l’escoltar, etc.
·       Oferir un ventall d’activitats culturals i de lleure que sigui atraient pels membres d’aquest grup paral·lel, així com un espai de trobada on es puguin canalitzar les relacions entre ells/es i sigui el punt de referència de la proposta de lleure del Taller de Ràdio.

Com a servei/mitjà de comunicació

·       Aconseguir que la Ràdio sigui un mitjà de difusió reconegut per tot el barri. Possibilitar que la gent es senti representada per la ràdio, que la facin servir les entitats per donar-se a conèixer, per difondre les seves activitats, etc.
·       Donar una imatge diferent del barri a la resta del municipi i als barris adjacents de Barcelona, de tal forma que el puguin veure tal i com és, trencant estereotips que circulen sobre ell.
·       Promoure la radio com a espai de relació i intercanvi cultural, que sigui reflex de la realitat intercultural que es dona al barri.
·       Promoure la informació escrita participant en mitjans de comunicació escrita que hi ha al barcelonès nord.
·       Recolzar i promoure campanyes de sensibilització cívic-ciutadanes i culturals, aprofitant les possibilitats que ofereix la radio per apropar-se als habitants del barri.

Com a associació de barri

·       Participar dintre del fòrum associatiu juvenil que és la Coordinadora de Joventut La Mina. Recolzar les activitats obertes al barri així com participar a les activitats formatives que es promoguin en el seu si.
·       Participar als diferents fòrums associatius, així com a les propostes lúdic-culturals que es promoguin dintre del barri, sempre que aquestes responguin a l’ideari del centre.
·       Motivar els participants del taller de Ràdio a col·laborar amb altres associacions i fer-los veure que el barri pot ser millor amb la seva aportació voluntària en la realització d’activitats. Mirar que les col·laboracions no quedin restringides als responsables i als membres més antics.
5.- METODOLOGIA/FUNCIONAMENT


El caràcter dual que té aquest servei, d’espai educatiu i de mitjà de comunicació fa que hi hagi diferents línies d’intervenció i diferents tipus de persones als que s’adrecen. A tall d’exemple podem dir que no totes les persones que fan taller de tècniques de comunicació, tenen un espai de ràdio fix, o bé podem dir que no totes les persones que tenen un programa de ràdio estan fent activitats de taller ja que tenen un nivell molt alt i una experiència qualificada, o bé ens podem trobar que no tothom participa de les activitats de la sala de trobada. El taller de radio reuneix en el seu si diversos tipus de persones i això és en sí mateix un fet enriquidor i educatiu.

El taller de Ràdio La Mina contempla diversos espais per cada necessitat o situació, així com un espai comú a tots ells.

5.1- El taller


En aquesta línia és pretén donar, com ja hem dit als objectius, una formació específica en tècniques de radio-difusió. Aquest objectiu condiciona que es vol fer i amb qui es vol fer.


Característiques-requisits dels participants

L’activitat de taller pre-laboral pretén arribar als joves dels barri que estiguin motivats per treballar en el camp de la ràdio-difusió. La dinàmica emprada no demanda d’uns mínims d’estudis i qualificació ja que vol ser un servei que arribi a qualsevol jove, evitant posar obstacles en el seu accés. Si es vol arribar als joves amb més problemàtica social i d’incorporació al mon laboral aquest és un requisit indispensable.

L’activitat de taller és un procés, els joves passen per diferents etapes i en cadascuna d’elles pot variar el nombre de participants. La Ràdio com a tal pot atendre només unes 15 persones, ja que no hi ha suficient franja horària per més gent. Però el procés de formació previ pot atendre a 10 persones que s’afegirien a aquestes 15.


Itinerari dels participants

L’Itinerari del jove que s’inicia a la ràdio és el següent:

a)    Curs de formació en tècniques de radio difusió. El jove rep unes classes teòric-pràctiques del que és el funcionament d’una emissora de ràdio (com funcionen els aparells, les ondes electromagnètiques, etc.), el paper del tècnic de ràdio i les tècniques a emprar (modulació de la veu, aparells de cabina, control de so, etc.), preparació d’un programa de ràdio (continguts, selecció, etc.).

b)    Participació i col·laboració en espais que ja venen portant altres membres de la ràdio: recollir trucades, portar control de so, participar a la creació del programa, etc.

c)     Portar el seu propi programa. En aquest nivell existeix un procés, els joves comencen per fer programes només musicals, per passar poc a poc a recollir trucades, fer converses telefòniques, fer entrevistes, etc.

Quan un jove sap defensar-se en aquest últim nivell podem considerar que ha sortit del procés de taller.


Activitats

Curs elemental tècniques de ràdio-difusió. És impartit per la persona alliberada de l’entitat i té una durada de setmanes.

Cursets específics. Van adreçats a la gent que ja ha fet el curs elemental. En ells s’aprofundeix sobre tècniques concretes.

Els imparteixen monitors especialitzats que venen de fora de l’entitat.

Tutories. Es desenvolupen conjuntament entre el jove i el responsable alliberat de l’entitat. En elles es comenta els avenços que té el jove, els problemes, es defineix el contingut del programa, en un primer moment es dona recolzament a la realització de la programació, etc.


Normes

Els joves han de tenir una continuïtat, han d’assistir a les sessions de formació amb regularitat, així com quan comencen a col·laborar en un programa o portar-lo ells.

S’han de fer responsables del material que fan servir i de l’espai, col·laborant en el seu manteniment i neteja.

5.2- L’espai de Lleure

Amb aquesta línia es pretén que el/la adolescent i jove, disposi d’un espai de lleure i oci, en el qual pugui restar-hi quan no té programa, en el cas de que formi part de l’equip de la ràdio; o entrar en contacte amb ella, en el cas dels simpatitzants.

Com a espai de lleure pretén formar al jove en valors i actituds que són propis d’aquest tipus d’espai la companyonia, l’escolta, la diversió pel lloc, etc, veure objectius. Però sobre tot es vol oferir al/a la jove una manera diferent de gaudir del temps lliure fora dels que és habitual la TV, l’ordinador i que giren al voltant de l’individualisme.

Es tracta, doncs, d’oferir un espai físic i unes activitats on poder portar a terme activitats de lleure.


Característiques-requisits dels participants

Hi ha tres tipus de persones que poden gaudir de l’espai de lleure:

§  Els membres de la Ràdio, es a dir les persones que participen de la realització de les activitats pròpies de la ràdio.
§  Els nois/es que estiguin fent el procés d’accés a la ràdio, es a dir que estiguin fent el que és pròpiament taller de ràdio.
§  Els simpatitzants de la ràdio, aquelles persones que no s’atreveixen a realitzar activitats pròpies de ràdio, però que es senten atrets pel que en ella es fa. Acostumen a ser amics i amigues dels membres de la ràdio. L’accés d’aquestes persones a aquest servei no és immediat, és fruit d’un procés progressiu d’acostament.


Funcionament

L’espai de lleure consta d’un espai físic específic per trobar-se i per fer activitats; i d’un seguit d’activitats que es desenvolupen o no en aquest espai.

Les persones podem venir simplement a trobar-se per xerrar, o bé jugar als diferents jocs de taula de que es disposa, o bé participar de tallers, o bé participar als campionats que s’organitzen, o bé participar a les sortides i excursions que es preparen.

La programació de les activitats a desenvolupar, es fa entre tots i totes els membres de la ràdio i els/les participants de l’espai de trobada, que són qui s’encarreguen de la seva posta en marxa amb la col·laboració de l’alliberat de la ràdio.


Activitats

§  Sala de trobada està oberta de dilluns a divendres de 17 a 21 hores. Es disposa de llocs de taula, premsa, equip de música, Televisió, etc.
§  Campionats. Es fan torneigs de diferents llocs de taula i de ping-pong.
§  Tallers. Se’n fan de molts diversos temes: fotografia, diferents tècniques d’arts plàstiques, còmic, de jocs, etc.
§  Sortides i excursions, se’n fan al cinema, a d’altres emissores de ràdio, al camp, colònies, etc.
§  Participació a xerrades i col·loquis que s’organitzen des de Coordinadora de Joventut del barri.
§  Racó de lectura, hi ha els diaris del dia i informació musical.

El nombre i qualitat de les activitats depèn de les subvencions que s’hagin concedit cada any i dels terminis de pagament de les mateixes. A totes les activitats que tenen un cost important els usuaris fan una aportació econòmica.
Normes

S’han de respectar els jocs i materials de tallers, recollir-los, netejar-los i tornar-los al seu lloc.

S’han de respectar a les altres persones que hi ha a la sala, sense amoïnar-los en la seva activitat.

Cal cuidar l’espai i netejar-lo entre tots.


5.3.- Com a mitjà de Comunicació

La graella horària de Ràdio La Mina, es cobreix amb les aportacions dels joves del taller de ràdio i amb l’aportació de persones que ja tenen un nivell òptim de formació en ràdio-difusió. És el que acaba de donar un mínim nivell de qualitat que fa que hi hagi audiència, sense la qual no tindria raó de ser la part de projecte de Taller, ja que els participants del Taller veuen un rendiment i motivació per la tasca que desenvolupen quan hi ha audiència (trucades sol·licitant cançons, persones que et reconeixen pel carrer, amics de fora de la ràdio que t’han escoltat, etc.).


Característiques-requisits dels participants

Les persones que fan ràdio des d’aquesta vessant més àmplia, són totes voluntàries, majorment provenen del barri i només hi ha un límit per la seva participació, tenir més de 18 anys.

En la majoria dels casos es tracta de persones que han passat pel procés de Taller.

Aquesta diversitat de persones és una de les eines educatives de Ràdio La Mina, ja que es crea, per un costat, una comunicació i interrelació entre joves desestructurats i persones normalitzades, i per una altra banda una relació intergeneracional molt sana, donat que els joves veuen uns adults diferents dels que acostumen a tractar.


Funcionament

Ràdio La Mina emet de dilluns a diumenge de 10 a 24 hores en directe i la resta enregistrat

La graella horària es distribueix entre les persones participants, mirant que els espais tinguin una durada mínima d’una hora i que siguin fixos com a mínim durant un trimestre, al finalitzar el qual es revisen els espais i es manté o modifica la graella.

Les persones fan ràdio soles o be en equip, tot i que la primera modalitat és la més freqüent, ja que els espais musicals són els que més es fan a Ràdio La Mina, ja que són de fàcil realització i els que més atreuen als joves del Taller.


Les persones que porten més temps a la Ràdio són els que acostumen a portar els espais d’entrevistes, oci, cultura, etc, i la dificultat en la seva realització és el que fa requereixi de la cooperació d’altres membres. És aquí on entren en contacte les dues realitats de participants.

Altres espais de convivència i relació són les assemblees en les que es decideix el funcionament de l’emissora.


Activitats

Ofereix: espais musicals, entrevistes, espais culturals, informatius, etc.

En els seus espais recull la vida del barri, de la ciutat, i de la realitat del país. Per això és  present en directe en moments clau d’aquests: Plens de l’Ajuntament, pregons de festes, actes públics, manifestacions, etc.


5.4.- Activitats obertes al barri

Taller de Ràdio La Mina és una entitat estretament vinculada al barri. La seva raó de ser és el barri, per aquesta raó està en relació amb totes les entitats que hi ha en ell i col·labora amb elles sempre que ho demanen.

La presència de l’entitat al barri va més enllà de la tasca concreta educativa i de mitjà de difusió, preocupant-se, així mateix, per que el barri sigui un joc digne i la gent es trobi a gust vivint en ell. En aquesta línia també participa en altres fòrums que persegueixen el mateix objectiu i que es promouen dins del barri.

Les activitats que desenvolupa Ràdio La Mina de cara al barri són:

Activitats de dinamització en el lleure:

§  Organització de festes i actuacions musicals obertes al barri (Festa de Carnestoltes, Festa de La Tardor, Gimcana automobilística per ràdio, etc).
§  Organització d’activitats relacionades amb el món de la radiodifusió (Concurs de locutors i disc-jockey, 12 hores de ràdio al carrer, etc).
§  Participació en l’organització de festes tradicionals amb altres entitats (Carter dels Reis Mags, Rua de Carnestoltes, etc)
§  Participació a festes que organitzen tercers posant l’ambientació musical, fent el programa en directe des del lloc on es faci la festa o fent la presentació de l’acte (Adrilàndia, Concurs de ‘Cante Flamenco’ de La Mina, Fira d’Entitats etc).


Activitats de formació-debat sobre aspectes relacionats amb el treball amb adolescents i joves:

§  Participació a xerrades i col·loquis que s’organitzen des de Coordinadora de Joventut La Mina


Activitats de caràcter reivindicatiu i de millora de les condicions de vida del barri:

§  Participació a la Setmana Cultural, organitzades per les entitats del barri.
§  Participació al fòrum d’entitats del barri, per una millora de la situació del barri.
§  Organització de xerrades des de Coordinadora de Joventut La Mina, sobre aspectes relacionats amb aquest tema.


5.5.- Projectes i personal

Per la temporalització, així com pel personal necessari i pressupost per a l’execució,  s’han de tenir en compte els diferents aspectes de les activitats de l’associació ASJMI:

1.     Ràdio la Mina
2.     Taller de ràdio
3.     Sala de trobada

1.     Ràdio la Mina, funciona les 24 hores al dia, els 365 dies l’any.
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores del mati els dies laborables,  com a única emissora local realitza  tertúlies, informatius, entrevistes i informació sobre actualitat del territori, amb participació en les emissions d’entitats i administracions, així com personatges rellevants de la cultura i la política del país.
Per les tardes i caps de setmana, existeix un ventall de programes de temàtica diversa, que son realitzats per voluntaris i voluntàries que han realitzar i participat prèviament del taller de ràdio. “Inside” “L’entrevista” =Avuí parlem de?” “Tardes de Rock” “Nits de Rocs” “ Així van els barris” “L’Aplec” “Vapor de Encuentros” “Tiempo de salud” i un llarg etc.
En no existir cam altre emissora al municipi, aquesta entitat voldria podré assolir l’horari complert matinal, amb emissions des de les 6 del mati fins les 13 del migdia.
Contínuament es es participa en la emissió de falques de campanyes de sensibilització, difusió d’activitats culturals que es realitzen a Sant Adrià i poblacions properes;
La freqüència d’emissió és el 102.5 FM, via  streaming (Aplicació per mòbils)  i online a radiolamina.com, mantenint així mateix una gran activitat en les xarxes socials Facebook i twitter.
Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions de Ràdio la Mina, calen 2 locutors/es, 1 Productor/a-redactor/a i un tècnic de ràdio.

2.     Taller de ràdio,
Aquest projecte ensenya als joves i no tant joves, hàbits propis del mon laboral: la puntualitat, la responsabilitat, la constància, etc. Els capacita laboralment en tècniques de ràdio-difusió. Preparar-los per que puguin accedir a feines directament o indirectament relacionades. Amb ell, es pretén despertar capacitats personals que es treballen en altres espais educatius als quals no assisteixen (o no han assistit). Capacitats com la creativitat, la capacitat manual, el treball en grup, la capacitat de valorar la feina feta, el reconeixement de l’altre, etc

Aquest taller de ràdio es compon dels següents espais i fases:
  1. Cursos d’iniciació a la radio.
  2. Tutories individualitzades
  3. Gravació i edició de falques radiofòniques
  4. Participació i col·laboració en tasques radiofòniques de programes existents
  5. Realització de programes d’informació i sensibilització, amb entitats i serveis del territori, tutoritzats
  6. Realització de programes propis

Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions del Taller de ràdio, calen dos monitors-Formadors en tècniques de ràdio difusió.

3.     Sala de Trobada
Amb aquesta línia es pretén que el/la adolescent i jove, disposi d’un espai de lleure i oci, en el qual pugui restar-hi, quan no té programa, en el cas de que formi part de l’equip de la ràdio; o entrar en contacte amb ella, en el cas dels simpatitzants.

Com a espai de lleure pretén formar al jove en valors i actituds que són propis d’aquest tipus d’espai la companyonia, l’escolta, la diversió pel lloc, etc, veure objectius. Però sobre tot es vol oferir al/a la jove una manera diferent de gaudir del temps lliure fora dels que és habitual la TV, l’ordinador, tabletes, mòbils etc,  i que giren al voltant de l’individualisme.

Es tracta d’un espais amb les següents característiques:
ü  Espai de dinamització juvenil
ü  Es pretén la participació en activitats soci-comunitàries.
ü  La participació en activitats en conjuminació amb d’altres entitats del territori.
ü  Activitats lúdiques: excursions, sortides culturals, colònies
ü  Participació en la dinamització social del barri de la Mina i el seu entorn.

Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions de l’espai Sala de Trobada, cal com a mínim un monitor en el lleure.
6.- ORGANITZACIÓ


6.1.- L’Associació de Serveis Juvenils La Mina (ASJMI)

El projecte de Ràdio La Mina, és una de les actuacions que desenvolupa ASJMI al barri, és per aquesta raó que no totes les persones que formen ASJMI tenen una presència directa al projecte de Ràdio. Per aquesta circumstància cal distingir entre les funcions de l’equip de responsables i les de l’associació.

Així ens trobem que ASJMI és un òrgan de planificació i de decisió, que es reuneix dos cops al curs (setembre i juny) i on determina les següents qüestions:

§  Setembre: Aprova la programació i el pressupost (amb les seves inversions) pel curs que comença.
§  Juny: Avalua el curs que ha finalitzat i determina les línies d’intervenció pel curs següent amb les quals l’equip responsable realitza la programació del curs següent.


6.2.- Organització de l’equip de responsables

L’equip de responsables de Ràdio La Mina està format per quatre persones: Un tècnic-educador alliberat i tres educadors voluntaris.

Sobre el primer recau la major part de la feina dintre del servei, mentre que els altres desenvolupen tasques concretes de suport a les activitats i de gestió.


Funcions de l’equip:

§  Disseny i realització de la programació educativa. Determinació de les activitats concretes (Tallers formatius, activitats externes, activitats de la sala de trobada, etc).
§  Avaluació del funcionament del servei i de la consecució de la programació.
§  Preparació i conducció de les assemblees.
§  Participació a la Coordinadora de Joventut La Mina.
§  Representació institucional.
§  Vetllar pel bon funcionament intern: resolució de conflictes, realització de la normativa i adaptació de la mateixa a les característiques i evolució del grup.
§  Organització de les activitats obertes al barri.


Funcions dels responsables

El tècnic-educador té com a funcions:

§  La formació en tècniques de ràdio-difusió elementals, dels adolescents i joves que passen per l’espai de Taller de Ràdio.
§  Dinamització de l’espai de trobada.
§  El manteniment dels aparells electrònics.
Els educadors voluntaris:

§  Seguiment i control pressupostari.
§  Secretaria Tècnica.
§  Supervisió i assessorament del Tècnic-educador.
§  Seguiment d’adolescents i joves del Taller de Ràdio.

Les reunions de l’equip de responsables són quinzenals. També hi ha reunions setmanals per tasques concretes on no són presents tots els responsables, aquestes tasques són: Supervisió i assessorament del tècnic-educador (1 tècnic voluntari i el tècnic educador), control pressupostari.

6.3.- Organització dels participants

En tot el procés metodològic de funcionament de Ràdio La Mina, els participants en el projecte tenen un paper rellevant, ja que són els principals artífexs:

§  D’una eina de difusió comunitària, Ràdio La Mina de la que són participants-creadors actius.
§  Per que en tant que participants d’un projecte de millora de les situacions personals, han de ser protagonistes del seu propi enriquiment i evolució.

Els participants en el projecte (que tenen diferents característiques i nivells de participació) disposen dels següents espais de presència en el servei:


Les Assemblees: Es realitzen un cop al mes, en elles es proposen i decideixen els següents temes: Graella horària, grups de treball i activitats que es desenvolupen al seu sí, activitats extraordinàries, activitats de la sala de trobada (torneigs, tallers, etc).


Els grups de treball: Són instruments operatius del funcionament de la ràdio. Estan composats per diversos participants del projecte i tenen com a objectiu portar a terme alguna de les tasques pròpies del funcionament de La Ràdio, com són:

§  Elaboració de tascons: Els tascons s’introdueixen al mig de la programació i anuncien alguna cosa. En el cas del Taller de Ràdio La Mina, donat que no és una ràdio comercial, el que s’anuncia és la pròpia emissora i actes i activitats que es portaran a terme al municipi.

§  Contactes amb cases discogràfiques: Donat el baix pressupost de Ràdio La Mina, per tal d’estar al dia en la música que va sortint, estableix contactes amb diferents cases discogràfiques que aporten, gratuïtament, còpies de les darreres cançons que surten al mercat. Això suposa una tasca continua de contacte amb les cases. Gravació d’espais per situacions d’urgència. En el cas de que falti per alguna qüestió algun membre de la ràdio, ha d’haver un fons de música gravada per substituir-lo. Aquest fons ha de ser ampli per que no soni el mateix sempre que falta algú.


7.- LA COORDINACIÓ i TREBALL


Taller de Ràdio La Mina és una entitat que té clara la relació directa que hi ha entre ella i el seu entorn, a més a més pel medi en que es mou, aquesta és encara més intensa que en qualsevol altra entitat.

Les coordinacions giren, principalment, al voltant de tres eixos: l’atenció social, la dinamització comunitària i la informació.
El primer ve relacionat amb la vessant de taller pre-ocupacional, el segons en tant que entitat de barri i municipi i el tercer en tant que mitjà de comunicació.

Donat que les coordinacions no es fan únicament, en relació a un dels eixos, presentarem quines són les entitats/serveis/institucions amb les que hi ha una coordinació, l’objecte de la mateixa, la periodicitat i la/les persones responsables. Certament, en els anys en que s’ha tingut finançament per a la realització del projecte complert, les coordinacions i ventall de treballs ha estat molt més ampli que no pas en els darrers anys, en que les aportacions econòmiques han minvat fins a extrem que únicament han permès subsistir el projecte de taller de ràdio.


7.1.- Coordinació i treball amb  administracions

1.              Ajuntament de Sant Adrià:

§  En anys anteriors, ha existit un treball intens amb els Serveis Socials municipals. En concret amb l’UBASP per la derivació de casos i, per comentar aspectes puntuals de la situació dels joves i llurs famílies. La relació es fa a través de l’educador de carrer que en el seu moment tenia contractat l’entitat. No hi ha temporalitat fixa, depèn de les necessitats.

§  Àrea de Promoció Econòmica i Laboral. Hi ha contactes esporàdics per la derivació d’alguns dels membres del taller de ràdio a cursos ocupacionals, quan es veu que poden iniciar aquest tipus de procés. Actualment s’està treballant cares al curs 2018-2019

§  Àrea de Cultura i Educació, coordinacions per concretar la participació del Taller de Ràdio en la dinamització de determinats actes que es promouen des d’aquestes àrees.
Actualment s’està treballant cares al curs 2018-2019 s’està organitzant a fi de que el taller de ràdio la Mina sigui un dels recursos dins el programa d’Escola d’Oportunitats (PFI-PTT)

·       Amb les Escoles d’educació primària de Sant Adrià, la Pompeu Fabra, Catalunya i Mediterrània. Anualment es realitzen diverses excursions escolars de visita a les instal·lacions, en les que en coordinació prèvia amb el professorat, s’organitza la participació activa  d’alumnat en programes radiofònics en directe.

2.              Generalitat de Catalunya:

§  Centre Cívic la Mina, depenent del Departament de Benestar i Família. Puntualment es coordina la difusió dels serveis que ofereix en casal i, en anteriors anys, s’havien produït derivacions de joves al tallers de ràdio i la sala de trobada.

·       CAP La Mina, des de fa anys, hi ha un programa setmanal “Temps de Salut” en la que participen metges i infermers del centre d’atenció primària i es tractes temes de salut.

·       Centre Dr. Emili Mira (recinte Torribera), aquest any i, en la mateixa línia que amb els centres escolars, s’organitzen sortides de pacients en tractaments als que s’organitzen taller de ràdio durant un dia, amb participació directe en la emissió. Aquest any 2018 s’ha iniciat la experiència i, s’està valorant amb els assistents de realitzar algun curset específic si s’aconsegueix finançament.

§  En anys anteriors, s’ha treballat amb delegada d’Assistència al Menor i mesures obertes. Hi havia un treball concret per determinats casos que venen derivats des de la Direcció d’Atenció al Menor.

§  Amb Instituts d’educació secundaria de Sant Adrià, la Pompeu Fabra, Catalunya i Mediterrània. Anualment es realitzen diverses excursions escolars de visita a les instal·lacions, en les que en coordinació prèvia amb el professorat, s’organitza la participació activa  d’alumnat en programes radiofònics en directe.

§  Cos de Mossos d’Esquadra Aquest 2018, hem iniciat la col·laboració amb el cos de Mossos d’Esquadra, en concret amb la Comissaria del Barri de la Mina. Es tracta d’un espai mensual (el tercer dilluns de mes) que amb el títol “Seguretat Comunitària”, es repassen les mesures de seguretat, consells, practiques etc. Fent més accessible la informació i coneixença del treball que realitza aquest cos i, el servei que proporciona a la societat catalana.


§  Evidentment i, en relació als projectes que al llarg dels anys s’han proposat a l’administració, s’ha treballat amb diferents departaments com:

ü  Direcció General Mitjans de Comunicació
ü  Direcció General d’Acció Cívica
ü  Direcció General de Joventut


3.              Consorci del Barri de la Mina:

En anys anteriors, existia una contractació de serveis per a poder gestionar el projecte en la seva plenitud.
ARA ja fa anys que se’ns atorga una petita subvenció, per el manteniment mínim ordinari de l’entitat.

Tot i així, des de l taller de ràdio la Mina, es  realitza la difusió dels projectes que se estan executant al barri per mitjà del Consorci, així com  és participa activament en la difusió de les activitats dels serveis que en depenen, en coordinació amb la tècnica corresponent responsable del Consorci.


4.              UPC- Campus Besòs           

Dins del marc dels “ Projectes d’Impacte Econòmic i Social a l’entorn del Campus Diagonal Besòs”, per aquest any, estem treballant els “Tecno Tapa”, petits programes en directe en format capsula, molt reduït i lleuger d’uns 15 minuts per explicar de forma fàcil un concepte científic.         


5.              Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

Al llarg dels anys s’han realitzat diversos convenis de col·laboració. Darrerament amb la elaboració d’un espai radiofònic setmanal “el català a la butxaca”; també amb la difusió dels seus cursos, així com la presentació d’inici i final de curs amb participació en tertúlia de l’alumnat.


7.2.- Coordinació amb  entitats

També es treballa amb moltes entitats i associacions, algunes han disposat d’un espai propi con per exemple:

1.     Plataforma d´Entitats, veïns i veïnes del Barri de la Mina,  Setmanalment, aquesta plataforma disposa d’un espai d’emissió de títol “així van els barris

2.     ANC Sant Adrià,  Setmanalment, disposa d’un espai d’emissió de títol “2 i 2 no fan 4, parlem-ne

3.     ESGLÈSIA EVENGELICA de La Mina, diàriament disposa d’un espai de matinada “Tiempo de Oración

4.     SUMA+E, participa setmanalment en una tertúlia.

5.     OMNIUM-Jove del Barcelonès Nord, està preparant un programa d’emissió setmanal

6.     Associació amics dels animals de Sant Adrià, tenen capsules setmanals sobre consultes pel tracte i la cura dels animals

7.     Associació de Comerciants, periòdicament disposen d’espais de promoció per a les seves activitats.

8.     En la mateixa línia de col·laboració que l’Ass. De Comerciants, estan les entitats Salesians-Pes La Mina, Casal Infantil La Mina, Arxiu Històric de La Mina.

9.     Pel que fa a les tertúlies matinals, hi ha la participació setmanal permanent de membres del CDR Sant Adrià, AVV de la Mina, PROAMINA, etc.
8.- AVALUACIÓ


8.1.- Sistemes d’Avaluació

Tot i que el funcionament del Taller de Ràdio, s’avalua constantment a les reunions de responsables, introduint-se les modificacions oportunes sobre la marxa a la programació anyal; existeixen dos moments especialment importants en quan a la tasca avaluativa.

El primer és abans de l’estiu i el segon un cop finalitzat l’any, abans de fer la programació del nou any. En aquests moments es porta a terme una avaluació per objectius o de resultats, en el primer cas parcial i en el segon any més complerta.

Aquesta avaluació es fa en relació als objectius que ens marquem per cada any.

La consecució o no dels objectius es mesura a través d’uns indicadors que es determinen en el moment de la programació anyal. Orientativament es poden assenyalar els següents:

Indicadors Qualitatius:
1. Grau de satisfacció de l’oient, mitjançant la seva participació telefònica o via correu electrònic, xarxes socials, etc.
2. Grau del satisfacció dels usuàries dels cursos d’iniciació a la radio.
3. Grau del satisfacció dels usuàries dels projecte.

Indicadors Quantitatius:
1. Nombre de participants en els cursos organitzats
2. Nombre de participants en les activitats organitzades
3. Nombre de participants en les programes realitzats amb ciutadans
4. Nombre d’entitats participants en programes de realització pròpia
5. Nombre d’entitats amb programa propi
6. Nombre de descàrregues podcast del programes de radio la Mina

El resultat es podria contrastar a partir d’un estudi d’audiència a la població del territori, si el pressupost total del projecte o permetés.
L’efectivitat de la contractació laboral de persones participants en els taller de ràdio, en la proposta per part d’emissores comercials i/o altres feines relacionades, és també un element verificador de la qualitat de la proposta.


8.2.- Sistemes de recollida d’informació per l’avaluació

En funció dels indicadors que es defineixin s’establiran sistemes de recollida de resultats que facilitin l’avaluació.

Ja es disposa d’eines que ajuden a recollir informació pels indicadors tot i que aquests no  estiguin definits en la seva totalitat i que  són: els fulls de graella horària, les actes de les assemblees, els informes de seguiment individual, els fulls d’avaluació dels tallers, sortides i resta d’activitats,  així com els criteris fixats anualment com a indicadors qualitatius i quantitatius.


Objectiu
Indicador
Resultat esperat (anual)
Oferir una experiència educativa i formativa
Número de participants en els tallers de radio
80 participants (màxim)
Realització de programes
Número de programes realitzats pels usuaris dels cursos d’iniciació
80 % dels participants als cursos d’iniciació
Disposar d’un mitjà de comunicació del barri d’abast universal
Hores d’emissió de ràdio, radio online i stremaing
Emissió 24 hores els 365 dies de l’any
Participació de població de dins i fora del barri
Número de persones involucrades en el projecte
Que un 25% dels participants siguin de fora del barri.
Emissió online
Número de visites a la plana web d’emissió online
50.000 visites anuals
Descarregues de programes emesos
Número de descàrregues per internet al podcast/ivoox
3.000 descàrregues anuals


9.- RECURSOS


9.1.- Infraestructures

Les infraestructures són una de les claus que possibiliten la implementació d’aquest projecte. Una emissora de ràdio ha de menester uns mínims (sales, emissor, amplificadors, estudi, antena, reproductors CD’s, platines, micròfons, ordinadors, etc), sense els quals no és possible emetre una programació de ràdio.

El fet de que el material sigui de major o menor qualitat, és un altre dels factors que influeix; a major qualitat del material, hi ha major qualitat en l’emissió, s’arriba a més gent: per la distància a que arriben les ones i per la nitidesa del so.

En l’actualitat Taller de Ràdio i Ràdio la Mina disposa de l’equipament necessari per emetre, però no s’arriba a totes les zones d’influència que seria interessant arribar.

En l’actualitat es té una cabina, un locutori, despatx per als responsables de les diferents àrees, sala de proves i pre-gravacions i espai de trobada ampli.

Tot i així, a banda del locutori que s’ha renovat l’any passat, caldria modernitzar la resta d’instal·lacions i renovar el tancament exterior a fi d’insonoritzar-lo.


9.2.- Personal

Pel funcionament de l’entitat, en personal remunerat, ja hem detallat que:

1.     Ràdio la Mina, Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions de Ràdio la Mina, calen 2 locutors/es, 1 Productor/a-redactor/a i un tècnic de ràdio.
2.     Taller de ràdio, Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions del Taller de ràdio, calen dos monitors-Formadors en tècniques de ràdio difusió.
3.     Sala de Trobada Per a fer possible el correcte desenvolupament i funcions de l’espai Sala de Trobada, cal com a mínim un monitor en el lleure.

Però en  aquest punt ens referirem al personal remunerat i voluntari que col·labora en la implementació del projecte educatiu i no en el funcionament únicament de la ràdio, ja que els participants són objecte de treball, tot i que desenvolupin tasques concretes i actives.

Com a personal remunerat caldria per el conjunt dels projectes:

1 Directora de Projecte. (recerca, recursos, mitjans, continguts...).
2 Locutors/es
1 Productor/a – Redactor/a
1 Tècnic/a de so
2 Monitors/es – Formadors/es en tècniques de ràdio difusió
1 Monitor/a en el Lleure

Com a personal voluntari caldria per el projecte Ràdio la Mina:

15 Locutors/es de ràdio
4 Tècnic/a de so

Els pròpiament destinats a realitzar, produir i emetre els seus propis programes en la graella horària corresponent.


Recursos Materials:

Físicament, el projecte radio la Mina que es desenvolupa en el marc de l’associació de Serveis Juvenils La Mina, funciona en un local cedit per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en el carrer Mart 24, que és seu de l’entitat. Cal renovar alguns espais i especialment insonoritzar els tancaments exteriors.

Recursos Tècnics:

L’entitat compte amb els mitjans tècnics propis d’una emissora de radio actual. Disposa de cabina, sala de locució, estudis de gravació i, espai de trobada i de relació.

A més està dotada d’infraestructures per a l’emissió online i via streaming, amb el que la seva cobertura es fa universal. Així com un espai PodCast i Ivoox

Treballem també en les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.Entrades populars